středa 9. března 2011

Sociální reforma MPSV a dopady na zrakově postižené občany

Různé odkazy:
Iniciativa Legislativní genocida zdravotně postižených v ČR
Článek Ivana Hoffmana Postih postižených
Protestní shromáždění 22. března 2011
ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ
Národní rada zdravotně postižených
Sociální reforma MPSV a dopady na zrakově postižené občany
MPSV navrhuje v několika zákonech tato úsporná opatření, která se bezprostředně dotknou
osob se zrakovým postižením:
• Ruší se průkazky dosavadní ZTP a ZTP/P – bez náhrady. Přitom průkazky byly také
veřejně známým označením osob se zrakovým postižením – např. při jednání na úřadech,
bankách, letištích atd.
• Ruší se přeprava průvodce nevidomého zdarma ve veřejné hromadné dopravě – nevidomý
a průvodce budou napříště cestovat za plné jízdné – nevidomý tedy bude platit dvě
jízdenky v plné výši.
• Ruší se možnost cestovat vlakem po Evropě pro nevidomé s průvodcem – dosud vázáno
na průkazku ZTP/P na zrakové postižení – přitom se jedná o celoevropskou úmluvu všech
železničních přepravců.
• Ruší se daňové zvýhodnění zrakově postižených občanů, kteří pracují a platí daně
ze závislé pracovní činnosti.
• Zanikají všechny slevy, které byly dosud uplatňovány na základě předložení průkazek
ZTP a ZTP/P - slevy na vstupném do divadel, muzeí, sportovních zařízení, kulturních
zařízení, památkových objektů, slev na bankovních poplatcích atd.
• Ruší se dosavadní zvýhodnění při parkování a vjezdu motorového vozidla přepravujícího
nevidomou osobu. Nový zákon sice zavádí nové sociální karty pro příjemce na péči
– s těmito kartami však žádná další zvýhodnění neuvádí.
• Navrhovaný zákon vůbec neřeší pořízení vodícího psa pro nevidomého občana, příspěvky
na krmení a náklady spojené s veterinární péčí
• Zaniká dosavadní příspěvek na individuální dopravu. Nově je nahrazen tzv. příspěvkem
na mobilitu. Podmínky tohoto příspěvku jsou však jiné - vůbec nepočítají se zdravotní
péčí, s nákupy, obstaráváním osobních záležitostí, kulturními a sociálními potřebami
osob se zrakovým postižením. Za relevantní potřeby jsou uznány pouze zaměstnání,
škola a zařízení sociálních služeb, což je neslýchaná redukce potřeb lidí se zrakovým
postižením, která je naprosto diskriminační. Příspěvek bude nově stanoven jako měsíční
náhrada v základní výši 200 Kč měsíčně a v případě prokázání všech stanovených podmínek
ve výši 1 000 Kč měsíčně (jestliže se osoba dopravuje alespoň třikrát týdně do zaměstnání,
školy, školského zařízení nebo zařízení sociálních služeb a zpět. Pokud zrakově postižený
pracuje a součet všech jeho příjmů přesáhne měsíčně 18 756 Kč – nemá nárok na příspěvek
mobilitu vůbec.
• Příspěvek se navíc bude poskytovat zrakově postiženým pouze za předpokladu, že
jejich celkový měsíční příjem nedosahuje částky 18 756 Kč
• Proplácení příspěvku na mobilitu bude prováděno čtvrtletně. Vznikne nově povinnost
pravidelného čtvrtletního hlášení výše příjmu nejen žadatele, ale i společně posuzovaných
osob. Jedná se tedy o zcela odlišnou praxi oproti dosavadnímu stavu.
• Příspěvek na kompenzační pomůcky je limitován částkou maximálně 350 000 Kč s požadovanou
20% spoluúčastí. Pro možnost snížení spoluúčasti je dán postup podle zákona o pomoci
v hmotné nouzi, který počítá mj. i s prodejem majetku, včetně majetku nezletilých
dětí. Je nepřijatelná konstrukce, aby člověk, který potřebuje pomůcku ke kompenzaci
svého zdravotního postižení, (například počítač s hlasovým výstupem) byl k takovýmto
krokům nucen.
• Při nákupu kompenzačních pomůcek je ZÁSADNĚ požadována 20% spoluúčast zrakově postižené
osoby. Příklad – např. při pořízení kompenzační pomůcky v hodnotě 50 000 Kč – bude
muset napříště zrakově postižený uhradit spoluúčast ve výši 10 000 Kč – což podstatně
omezuje přístup ke složitějším kompenzačním pomůckám. Výjimky může provést pouze
místně příslušný Úřad práce.
• Pokud součet příjmů zrakově postiženého přesáhne měsíčně 18 756 Kč měsíčně, musí
si veškeré kompenzační pomůcky do pořizovací ceny 35 000 Kč kupovat nově z vlastních
prostředků, neboť mu příspěvek pro vysoký příjem nenáleží.
• Rodiny se zrakově postiženým dítětem do tří let věku přijdou až o 5 400 Kč měsíčně
u dětí do 3 let věku dlouhodobě těžce zrakově postižených – ztráta až 3 000 Kč měsíčně
příspěvku na péči a v případě vícenásobného postižení ještě výpadek sociálního příplatku
až ve výši 2 400 Kč. Tato skutečnost znamená, že řada rodin nebude schopná zvládnout
péči o zrakově postižené dítě.
• Zásadní změny jsou také při vyplácení příspěvku na péči. Je nepřijatelné, aby nevyčerpaná
část příspěvku zanikala v dalším měsíci. Systém účtování, obsažený v § 18, včetně
propadnutí části příspěvku je naprosto nepřijatelný. Je také nepřijatelné, ukládat
pečujícím osobám povinnost zřídit si účet a osobám se zdravotním postižením hlásit
číslo tohoto účtu úřadu práce. Navíc v případě občasné pomoci by mohly náklady na
vedení účtu přesáhnout platby za poskytnutou pomoc.
• V oblasti zaměstnávání se ruší kategorie - osob zdravotně znevýhodněných na trhu
práce. Jedná se o skupinu slabozrakých osob, na které dosud pobírají jejich zaměstnavatelé
příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a sleva na daních
pro zaměstnavatele – tato početná skupina zrakově postižených dále nebude schopna
konkurovat na otevřeném trhu práce, což povede nepochybně ke zvýšení jejich nezaměstnanosti.
• Ruší se kategorie chráněných pracovních dílen. Chráněné dílny nejsou pouhým souhrnem
pracovních míst a měly by být jako institut zachován. Tato legislativní změna se
negativně dotkne řady specializovaných chráněných dílen, ve kterých pracují lidé
se zrakovým postižením.
• Snížení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na max.
6 000 Kč (ze současných 8 000 Kč měsíčně) ohrozí výrazně zaměstnávání lidí se zrakovým
postižením.
• Ruší se také institut tzv. náhradního plnění – pokud zaměstnavatel neplní stanovený
podíl zaměstnanců se zdravotním postižením (u firem nad 25 pracovníků). Pro řadu
chráněných dílen se jedná o prakticky likvidační opatření. Totéž se týká zrakově
postižených, kteří pracují na OSVČ a dosud poskytovali náhradní plnění.
• Vyplácení příspěvku na péči – nově se stanoví, že nevyčerpaná část příspěvku zanikala
v dalším měsíci. Systém účtování, obsažený v § 18, včetně propadnutí části příspěvku
je naprosto nepřijatelný. Je také nepřijatelné, ukládat pečujícím osobám povinnost
zřídit si účet a osobám se zrakovým postižením hlásit číslo tohoto účtu úřadu práce,
který bude tyto příspěvky nově vyplácet. Navíc v případě občasné pomoci by mohly
náklady na vedení účtu přesáhnout platby za poskytnutou pomoc.
Z výše uvedených dopadů návrhu reformy vyplývá, že navrhované změny budou mít pro
osoby se zrakovým postižením v řadě oblastí až katastrofální následky. To se týká
především zaměstnávání (zrušení kategorie osob zdravotně znevýhodněných, zrušení
náhradního plnění); rodin s těžce zrakově postiženými dětmi ve věku do 3 let (zrušení
příspěvku na péči, zrušení sociálního příspěvku). Ruší se bez náhrady dosavadní průkazky
ZTP a ZTP/P, takže zrakově postižení nebudou mít možnost uplatňovat různé dlouhodobě
poskytované slevy, ale nebudou mít v ruce ani žádný dokument, který by ověřoval,
že jsou osobami se zrakovým postižením. Podstatně se zhorší přístup ke kompenzačním
pomůckám, které jsou nezbytným předpokladem pro začleňování zrakově postižených do
společnosti. Dopady navržených změn znesnadňují podstatně začleňování osob zejména
s těžkým zrakovým postižením do společnosti.
Navržené zákony, zejména v sociální oblasti jsou navíc v rozporu zejména s články
č. 7, 8, 10 a 14 Listiny základních práv a svobod, jakož i příslušnými mezinárodními
dokumenty.
Další podrobnosti naleznete na webových stránkách NRZP ČR – www.nrzp.cz
V Praze dne 7. 3. 2011
Zpracoval: Jiří Vencl

Žádné komentáře: